Nowy wyrok TSUE ws. momentu powstania obowiązku podatkowego na gruncie VAT - BILANS

Nowy wyrok TSUE ws. momentu powstania obowiązku podatkowego na gruncie VAT

Najnowszy wyrok TSUE odnoście spornego od lat momentu określania obowiązku podatkowego w VAT przy świadczeniu usług budowlanych pozwoli szybciej i sprawniej ustalić moment powstania obowiązku podatkowego na gruncie VAT.

usługi budowlane odliczenie vat

Moment wykonania usług budowlanych lub budowlano-montażowych ma wpływ na termin wystawienia faktury z tytułu ich świadczenia, a w konsekwencji – na moment powstania obowiązku podatkowego. W przypadku świadczenia ww. usług na rzecz podatnika, fakturę wystawia się nie później niż 30. dnia od dnia ich wykonania, a obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia tej faktury – jeżeli faktura zostanie wystawiona terminowo. Ustalenie momentu wykonania usługi ma więc istotne znaczenie dla celów VAT.

Dotychczasowe stanowisko organów podatkowych:

Z interpretacji indywidualnych oraz z interpretacji ogólnej Ministra Finansów z 1 kwietnia 2016 r., wynika, że dla celów VAT:

  • za datę wykonania usługi budowlanej należy przyjąć datę faktycznego jej wykonania (zakończenia wszystkich prac, do których zobowiązany jest zleceniobiorca), tj. dzień, w którym wykonawca zgłasza ją do odbioru – wówczas bowiem, w opinii wykonawcy, usługa jest gotowa do przyjęcia przez nabywcę,
  • nie należy wiązać momentu wykonania usługi budowlanej ze spełnieniem formalności, jaką jest podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego,
  • odbiór i weryfikacja wykonania usługi oraz konieczność poprawienia usterek/wad nie stanowi elementu usługi budowlanej i nie ma znaczenia przy ustalaniu momentu jej wykonania.

Zdanie podatników było w tym zakresie jednak odmienne. Branża budowlana stoi na stanowisku, że to właśnie protokół odbioru prac potwierdza fakt wykonania usługi dla celów VAT (podobnie jak na potrzeby podatku dochodowego).

Wyrok TSUE:

NSA skierował do TSUE pytanie prejudycjalne, aby rozstrzygnąć dylemat. W dniu 2 maja 2019 r. TSUE wydał wyrok w sprawie C-224/18.

Zdaniem TSUE, jeżeli odbiór robót został uzgodniony w umowie o świadczenie usług, należy uznać, że formalność ta jest jako taka objęta usługą i że w związku z tym jest ona decydująca dla uznania, że owa usługa została rzeczywiście wykonana.

Z wyroku TSUE wynika, że moment podpisania protokołu odbioru robót budowlanych lub budowlano-montażowych może wyznaczać moment wykonania usługi dla celów VAT, pod warunkiem:

  • istnienia postanowień umownych przewidujących akceptację wykonanych robót w protokole odbioru, zwyczajowo przyjętym w danej branży (protokół odbioru powinien wynikać ze specyfiki gospodarczej i handlowej danego sektora),
  • ostatecznego określenia wysokości wynagrodzenia należnego usługobiorcy dopiero w protokole odbioru, tj. w przypadku braku możliwości jednoznacznego określenia wynagrodzenia przed podpisaniem protokołu.

Po tym wyroku można więc oczekiwać zmiany stanowiska organów podatkowych w omawianej sprawie. Powinny one bowiem przyjmować, że w niektórych okolicznościach data podpisania protokołu odbioru robót budowlanych lub budowlano-montażowych wyznacza dzień wykonania usługi.
Tym samym przy zawieraniu umów o świadczenie usług budowlanych proszę mieć na uwadze powyższe wytyczne. Pozwoli nam to na uniknięcie sporów z fiskusem co do momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT.

 

 

 

 

2019-06-19T13:57:11+00:00