Nowy wyrok TSUE ws. momentu powstania obowiązku podatkowego na gruncie VAT

Nowy wyrok TSUE ws. momentu powstania obowiązku podatkowego na gruncie VAT

Najnowszy wyrok TSUE odnoście spornego od lat momentu określania obowiązku podatkowego w VAT przy świadczeniu usług budowlanych pozwoli szybciej i sprawniej ustalić moment powstania obowiązku podatkowego na gruncie VAT.

usługi budowlane odliczenie vat

Moment wykonania usług budowlanych lub budowlano-montażowych ma wpływ na termin wystawienia faktury z tytułu ich świadczenia, a w konsekwencji – na moment powstania obowiązku podatkowego. W przypadku świadczenia ww. usług na rzecz podatnika, fakturę wystawia się nie później niż 30. dnia od dnia ich wykonania, a obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia tej faktury – jeżeli faktura zostanie wystawiona terminowo. Ustalenie momentu wykonania usługi ma więc istotne znaczenie dla celów VAT.

Dotychczasowe stanowisko organów podatkowych:

Z interpretacji indywidualnych oraz z interpretacji ogólnej Ministra Finansów z 1 kwietnia 2016 r., wynika, że dla celów VAT:

  • za datę wykonania usługi budowlanej należy przyjąć datę faktycznego jej wykonania (zakończenia wszystkich prac, do których zobowiązany jest zleceniobiorca), tj. dzień, w którym wykonawca zgłasza ją do odbioru – wówczas bowiem, w opinii wykonawcy, usługa jest gotowa do przyjęcia przez nabywcę,
  • nie należy wiązać momentu wykonania usługi budowlanej ze spełnieniem formalności, jaką jest podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego,
  • odbiór i weryfikacja wykonania usługi oraz konieczność poprawienia usterek/wad nie stanowi elementu usługi budowlanej i nie ma znaczenia przy ustalaniu momentu jej wykonania.

Zdanie podatników było w tym zakresie jednak odmienne. Branża budowlana stoi na stanowisku, że to właśnie protokół odbioru prac potwierdza fakt wykonania usługi dla celów VAT (podobnie jak na potrzeby podatku dochodowego).

Wyrok TSUE:

NSA skierował do TSUE pytanie prejudycjalne, aby rozstrzygnąć dylemat. W dniu 2 maja 2019 r. TSUE wydał wyrok w sprawie C-224/18.

Zdaniem TSUE, jeżeli odbiór robót został uzgodniony w umowie o świadczenie usług, należy uznać, że formalność ta jest jako taka objęta usługą i że w związku z tym jest ona decydująca dla uznania, że owa usługa została rzeczywiście wykonana.

Z wyroku TSUE wynika, że moment podpisania protokołu odbioru robót budowlanych lub budowlano-montażowych może wyznaczać moment wykonania usługi dla celów VAT, pod warunkiem:

  • istnienia postanowień umownych przewidujących akceptację wykonanych robót w protokole odbioru, zwyczajowo przyjętym w danej branży (protokół odbioru powinien wynikać ze specyfiki gospodarczej i handlowej danego sektora),
  • ostatecznego określenia wysokości wynagrodzenia należnego usługobiorcy dopiero w protokole odbioru, tj. w przypadku braku możliwości jednoznacznego określenia wynagrodzenia przed podpisaniem protokołu.

Po tym wyroku można więc oczekiwać zmiany stanowiska organów podatkowych w omawianej sprawie. Powinny one bowiem przyjmować, że w niektórych okolicznościach data podpisania protokołu odbioru robót budowlanych lub budowlano-montażowych wyznacza dzień wykonania usługi.
Tym samym przy zawieraniu umów o świadczenie usług budowlanych proszę mieć na uwadze powyższe wytyczne. Pozwoli nam to na uniknięcie sporów z fiskusem co do momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT.

 

 

 

 

2019-08-22T12:40:53+00:00