Dokumentacja cen transferowych 2021-07-15T13:07:33+02:00

Dokumentacja cen transferowych

Mimo iż pojęcie cen transferowych jest stosowane potocznie w obszarze podatków, to nie zostało formalnie zdefiniowane w prawie podatkowym. Jedna z powszechnie stosowanych definicji stanowi, że cena transferowa oznacza cenę nakładaną przez dane przedsiębiorstwo na dobra, usługi i własności niematerialne i prawne dla spółki zależnej lub innego powiązanego podmiotu, w tym również z spółkami typu offshore.

Zatem, sumienne wykonanie dokumentacji cen transferowych należy do podstawowych obowiązków firm współpracujących z podmiotami powiązanymi.

Ponadto, obowiązek rejestrowania cen transferowych występuje wtedy, gdy wartość transakcji przekroczy kwotę limitów ustaloną dla danego roku.

Zgodnie z najnowszymi, obowiązującymi przepisami wyróżnia się kolejno trzy rodzaje wzajemnych relacji między podmiotami. Zaliczamy do nich:

 • Powiązania kapitałowe

  Powiązania kapitałowe, gdzie dany podmiot posiada w kapitale innego podmiotu, bezpośrednio lub pośrednio, udział nie mniejszy niż 25%.

 • Powiązania organizacyjne

  Powiązania organizacyjne, zwane inaczej powiązaniami zarządczo-kontrolnymi. W tym przypadku podmiot bierze udział w zarządzaniu innymi podmiotami lub w ich kontroli w sposób bezpośredni lub pośredni.

 • Powiązania osobowe

  Powiązania osobowe, czyli takie, gdzie osoby fizyczne, które biorą udział w procesie zarządzania, kontroli lub nadzoru nad podmiotem, pełnią również podobne funkcje w innej jednostce lub posiadają przynajmniej 25% udziałów w jej kapitale.

Konieczność prowadzenia dokumentacji cen transferowych wynika z przepisów prawa podatkowego. W ostatnich latach organy podatkowe poświęcają coraz więcej czasu i uwagi na badanie nieścisłości w rozliczeniach tego typu transakcji.

Czytanie skomplikowanych aktów prawnych dotyczących prawa podatkowego i dokładne zrozumienie wszystkich terminów występujących w tego typu dokumentach może sprawiać problemy osobom prowadzącym własną firmę. Dlatego specjaliści z naszej kancelarii doradców podatkowych Bilans pomogą Tobie rozwiać wszelkie wątpliwości związane z prawidłowym dokumentowaniem cen transferowych.

Prawidłowo sporządzona dokumentacja cen transferowych, zgodna z Art. 9a ustawy CIT oraz Art. 25a ustawy PIT powinna obejmować kilka ważnych aspektów, które opisaliśmy krok po kroku. Nasi specjaliści podejdą do tematu cen transferowych kompleksowo i zadbają o to, by wszystkie opisane niżej wytyczne zostały w stu procentach zrealizowane i wdrożone.

 • Określenie funkcji, jakie mają spełniać wszystkie podmioty uczestniczące w transakcji, przy uwzględnieniu użytych aktywów i podejmowanego ryzyka.

 • Określenie przewidywanych kosztów, związanych z przeprowadzaną transakcją oraz dokładne wyznaczenie formy i terminu zapłaty.

 • Wybór metody i sposobu kalkulacji zysków i określenie konkretnej ceny przedmiotu transakcji.

 • Określenie strategii gospodarczej, a także innych działań w ramach wybranej strategii. Jednak tylko wtedy, gdy na wartość transakcji wpływ miała strategia przyjęta przez dany podmiot.

 • Wskazanie innych czynników, jednak tylko w sytuacji, gdy w celu określenia wartości przedmiotu danej transakcji przez podmioty uczestniczące w transakcji uwzględnione zostały te inne czynniki.

 • Określenie oczekiwanych korzyści związanych z uzyskaniem świadczeń, przez podmiot zobowiązany do sporządzenia dokumentacji. Dotyczy tylko umów o świadczenia i usługi o charakterze niematerialnym

Profesjonalne i kompleksowe podejście naszych ekspertów do cen transferowych to najlepszy gwarant poprawnej identyfikacji transakcji. Z racji swojej specyfikacji, wszystkie transakcje, muszą zostać prawidłowo udokumentowane. Dlatego też, dzięki współpracy z naszymi specjalistami, jakość wykonanej dokumentacji będzie na najwyższym poziomie i nie budzić żadnych zastrzeżeń.

Wszystkim firmom współpracującym z podmiotami powiązanymi oferujemy rzetelne przygotowanie kompletnej dokumentacji cen transferowych. W ramach stałej współpracy z naszymi klientami w zakresie cen transferowych, początkowo starannie identyfikujemy transakcje, których specyfika i wielkość powoduje przekroczenie ustawowych limitów. Następnie wdrażamy obowiązek dokumentacyjny, zachowując wszystkie standardy przyjęte dla tego działania w prawie podatkowym.

Zachęcamy do skorzystania z usługi doradztwa podatkowego w Poznaniu! Sprawdź również usługi księgowe od Bilans Poznań! 

Skontaktuj się!
Skontaktuj się!

Aktualności