Blog

Ceny transferowe – najważniejsze pojęcia i informacje dla podatników

Doradztwo podatkowe - blog   /  23.03.2024

Ceny transferowe – najważniejsze pojęcia i informacje dla podatników

W obliczu globalizacji rynków, coraz większa liczba przedsiębiorstw rozszerza swoją działalność poza granice własnego kraju. Wiąże się to z koniecznością przeprowadzania transakcji między podmiotami należącymi do tego samego koncernu.

W tym kontekście, niezwykle ważną rolę odgrywają ceny transferowe – które w ostatnim czasie przyciągają szczególną uwagę organów podatkowych.

Jak zatem podejść do zagadnienia cen transferowych, aby upewnić się, że wszystko jest w porządku z perspektywy urzędów podatkowych? Należy zacząć od zrozumienia tematu i właśnie dlatego powstał ten artykuł.

Przybliżymy najważniejsze pojęcia dotyczące cen transferowych. Dowiesz się między innymi:

 • Czym są ceny transferowe,
 • Kogo dotyczą,
 • Jak wygląda nasz zakres wsparcia w kontekście cen transferowych,
 • Kiedy skorzystać z analizy cen transferowych,
 • Jakie są terminy odnośnie dokumentacji,
 • Na czym polega zasada ceny rynkowej i jak ją ustalić,
 • Jak wygląda kwestia kontroli cen transferowych – co jest sprawdzane?

Co to są ceny transferowe?

Są to ceny, po jakich towary, usługi, czy prawa własności intelektualnej są transakcjonowane między spółkami powiązanymi w ramach tego samego koncernu.

Niezmiernie ważne jest, aby tego rodzaju transakcje realizować na zasadach rynkowych. Czyli dokładnie tak, jakby były przeprowadzane między niezależnymi podmiotami.

Jest to istotne z punktu widzenia prawidłowego rozliczania podatków i przeciwdziałania praktykom unikania opodatkowania. Ceny te powinny zatem odzwierciedlać wartości, które ustalane byłyby pomiędzy niezależnymi stronami w analogicznych warunkach.

Rodzi się również pytanie: czy ceny transferowe są podatkiem?

Odpowiedź brzmi: nie. Są narzędziem kontroli podatkowej, zaprojektowanym do zapewnienia uczciwości i przejrzystości w rozliczeniach między podmiotami powiązanymi, a nie formą podatku dochodowego.

Niemniej, regulacje prawne dotyczące cen transferowych znajdziemy w Polsce w ustawach podatkowych: o CIT oraz w ustawie o PIT.

Kogo dotyczą ceny transferowe? Jakie podmioty muszą je stosować?

Ceny transferowe mają zastosowanie w przypadku transakcji przeprowadzanych między różnymi podmiotami, które są ze sobą powiązane w sposób definiowany przez przepisy podatkowe.

Jakie powiązania wchodzą w grę? W Polsce definiuje to art. 11a ust. 1 pkt 4 Ustawy o CIT.

Zasady objęte tymi przepisami dotyczą szerokiego spektrum relacji między podmiotami, począwszy od tych, które są związane kapitałowo, aż po powiązania osobiste.

Na przykład, jeśli dany podmiot posiada co najmniej 25% udziałów w innym podmiocie (co wynika z art. 11a ust. 2 pkt 1 wspomnianej ustawy o CIT), uznaje się to za znaczące powiązanie kapitałowe, co automatycznie podpada pod regulacje dotyczące cen transferowych.

Podobnie, w przypadku gdy wpływ na podmiot wywierany jest przez osoby blisko spokrewnione lub spowinowacone, np. małżonka czy krewnych do drugiego stopnia, też mówimy o istnieniu powiązań, które mogą wpływać na warunki transakcji między tymi podmiotami.

Relacje pomiędzy spółkami niebędącymi osobami prawnymi a ich wspólnikami, a także pomiędzy podatnikami a ich zagranicznymi zakładami, również podlegają pod regulacje cen transferowych.

Kluczowym elementem, który jest brany pod uwagę przy określaniu, czy podmioty są ze sobą powiązane, jest zdolność do wywierania znaczącego wpływu na decyzje gospodarcze drugiego podmiotu. Może to obejmować zarówno formalną kontrolę, jak i faktyczną możliwość wpływania na kierunki działalności podmiotu, niekoniecznie poprzez posiadanie udziałów czy formalne stanowisko w jego strukturach.

A więc kto powinien się zainteresować tym tematem i dla kogo jest analiza cen transferowych?

W praktyce zasady te często dotyczą spółek lub zakładów zagranicznych, które wchodzą w skład tej samej grupy kapitałowej, co wymusza na nich konieczność stosowania cen transferowych w celu zapewnienia przejrzystości i uczciwości wewnątrzgrupowych rozliczeń finansowych.

Zakres wsparcia w cenach transferowych

Dokumentacja cen transferowych jest kluczowym elementem w przypadku podmiotów, które osiągnęły określone progi ustawowe i występują w nich powiązania kapitałowe lub osobowe.

Jak zatem możemy Ci pomóc?

Nasza działalność skupia się na wspieraniu klientów w opracowaniu adekwatnej strategii transferowej i analizie transakcji z firmami partnerskimi, co jest szczególnie istotne w świetle zwiększonego zainteresowania tematyką cen transferowych przez organy podatkowe.

Proces sporządzenia dokumentacji cen transferowych odbywa się w ścisłej kooperacji z naszymi klientami, włączając w to szczegółowe rozmowy z osobami zarządzającymi różnymi segmentami działalności przedsiębiorstwa. Przeprowadzimy także dokładną analizę umów i innych dokumentów funkcjonujących w obrębie grupy.

Odpowiednio ustrukturyzowana strategia cen transferowych nie tylko spełnia wymogi prawne, ale również przyczynia się do optymalizacji operacji i rozwoju pomiędzy firmami powiązanymi. Decyzja o tym, aby sporządzać tę dokumentację poprzez biuro ekspertów, jest świadomym działaniem mającym na celu zminimalizowanie ryzyka podatkowego.

Zachęcamy do kontaktu wszystkich, którzy pragną prowadzić transakcje między podmiotami powiązanymi w sposób zgodny z aktualnymi przepisami obowiązującymi w Polsce, zapewniając tym samym stabilność i bezpieczeństwo podatkowe swojej działalności.

Proces realizacji

Realizacja strategii cen transferowych wymaga szczegółowego podejścia i składa się z kilku kroków:

 1. Weryfikacja – przeprowadzimy dokładną analizę transakcji z podmiotami powiązanymi w celu weryfikacji cen oraz identyfikacji potencjalnego ryzyka i obszarów wymagających uwagi.
 2. Analiza porównawcza – za jej pomocą ustalimy, czy ceny transakcji odpowiadają warunkom rynkowym.
 3. Opracowanie dokumentacji – przygotujemy kompleksową dokumentację cen transferowych. Zawrzemy w niej wszelkie niezbędne informacje i analizy, potwierdzające zgodność z zasadami rynkowymi.
 4. Przygotowanie raportu – w przejrzysty sposób przedstawimy wszystkie dane dotyczące przeprowadzonej analizy.

Przestrzeganie zasad cen transferowych jest nie tylko wymogiem prawnym, ale również elementem budowania transparentności i zaufania w relacjach biznesowych.

Kiedy skorzystać z analizy cen transferowych?

Z analizy korzystać warto szczególnie w momentach, gdy firma wprowadza nowe produkty lub usługi na rynek, dokonuje istotnych zmian w strukturze operacyjnej lub finansowej lub też gdy dochodzi do znaczących zmian przepisów podatkowych dotyczących cen transferowych. Jest to również kluczowe przy planowaniu transakcji międzynarodowych, które mogą podlegać różnym jurysdykcjom podatkowym.

Analiza może służyć jako narzędzie do optymalizacji podatkowej, pozwalając przedsiębiorstwom na identyfikację i wdrożenie najbardziej efektywnych strategii cenowych.

W kontekście audytów podatkowych, szczegółowa analiza i dokumentacja cen transferowych może znacząco przyczynić się do obrony przyjętych metod wyceny wobec organów skarbowych, minimalizując ryzyko ewentualnych korekt.

Analiza cen transferowych jest kluczowym elementem zarządzania ryzykiem podatkowym w każdej firmie prowadzącej transakcje z podmiotami powiązanymi, zapewniając zgodność z przepisami i optymalizację podatkową.

Jakie są terminy w dokumentacji cen transferowych?

Jeśli chodzi o obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych, terminy różnią się w zależności od rodzaju samej dokumentacji:

Lokalna dokumentacja cen transferowych:

 • 31 października – termin na sporządzenie dokumentacji za rok poprzedni (dla podatników, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym).

Grupowa dokumentacja cen transferowych (Master File):

 • 31 grudnia – termin na dołączenie do lokalnej dokumentacji (dla podatników, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym).

Jak ustalać ceny rynkowe?

W kontekście cen transferowych, ustalenie ceny rynkowej polega na określeniu kwoty, jaką strony niezależne ustaliłyby w tej samej lub podobnej transakcji. Istnieje kilka metod stosowanych do tego celu:

Metody porównywalnej ceny niekontrolowanej (CUP):

 • Porównanie cen zewnętrznych:
  • Analiza cen stosowanych w podobnych transakcjach z podmiotami niepowiązanymi.
  • Wykorzystanie baz danych o cenach rynkowych.
 • Analiza cen detalicznych:
  • Odjęcie marży detalicznej od ceny detalicznej produktu, aby uzyskać cenę hurtową.

Metody zysku:

 • Metoda marży brutto (TPM):
  • Porównanie marży brutto podmiotu powiązanego z marżą brutto podmiotów niepowiązanych w podobnych transakcjach.
 • Metoda podziału zysku (SP):
  • Podział zysku z transakcji pomiędzy strony powiązane w oparciu o ich wkład w jej realizację.

Metody kosztowe:

 • Metoda kosztu plus, czyli dodanie do kosztu wytworzenia produktu marży, która odzwierciedla cenę rynkową.

Wybór odpowiedniej metody zależy od specyfiki transakcji i dostępnych danych. Należy zawsze dążyć do wyboru metody, która jest najbardziej wiarygodna i obiektywna.

Poprawne ustalanie cen rynkowych jest niezmiernie ważne, ponieważ organy podatkowe mogą zakwestionować cenę transferową, jeśli uznają, że jest ona nierynkowa.

Kontrole cen transferowych

Liczba kontroli cen transferowych w Polsce rośnie z roku na rok. Zgodnie z raportem Deloitte, w 2017 przeprowadzono 384 kontrole, a w 2022 – już 701.

Organy podatkowe badają przede wszystkim zgodność cen transferowych z cenami rynkowymi, poprawność dokumentacji cen transferowych, właściwe stosowanie przepisów oraz czy funkcje pełnione przez strony transakcji są zgodne z ich umowami i faktycznym działaniem.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, organy mogą wydać decyzję o dodatkowym zobowiązaniu podatkowym, odsetkach od zaległości podatkowych, a nawet o karze pieniężnej.

Dlatego nie zostawiaj niczego przypadkowi – wybierz usługi profesjonalnych doradców podatkowych, którzy przedstawią rzetelną analizę w zakresie cen transferowych i pomogą Ci zachować przejrzystość i transparentność działań względem odpowiednich urzędów.

Podziel się

Powiązane wpisy

PPK – ponowna rezygnacja

01.10.2023

PPK – ponowna rezygnacja
Ulga mieszkaniowa

01.10.2023

Ulga mieszkaniowa