Zwrot VAT w terminie 25 dni – nowe zasady potwierdzania zapłaty należności

Co do zasady, czynnemu podatnikowi VAT przysługuje zwrot nadwyżki VAT naliczonego nad należnym w terminie 60 dni. Termin ten można jednak skrócić. Ustawodawca przewidział bowiem możliwość otrzymania zwrotu VAT w terminie 25 dni od daty złożenia deklaracji.

Zwrot w terminie przyspieszonym może być dokonany na rachunek VAT (bez konieczności spełniania dodatkowych warunków) bądź na rachunek bankowy lub rachunek w SKOK (po spełnieniu szeregu ustawowych warunków). W wyniku nowelizacji ustawy o VAT, od 1 września 2019 r. zmianie uległ jeden z warunków zwrotu VAT w terminie 25 dni na rachunek bankowy lub rachunek w SKOK.

Zgodnie z art. 87 ust. 6 ustawy o VAT – w brzmieniu obowiązującym od 1 września 2019 r. – urząd skarbowy jest obowiązany dokonać zwrotu różnicy podatku, w terminie 25 dni, licząc od dnia złożenia rozliczenia, w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące warunki:

1) kwoty podatku naliczonego, wykazane w deklaracji podatkowej, z wyłączeniem kwoty VAT nierozliczonej w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazanej w deklaracji, wynikają z:

  1. a) faktur dokumentujących kwoty należności, które zostały w całości zapłacone za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju albo rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, wskazanego w zgłoszeniu identyfikacyjnym, o którym mowa w odrębnych przepisach,
  2. b) faktur, innych niż wymienione w lit. a, dokumentujących należności, jeżeli łączna kwota tych należności nie przekracza 15.000 zł (np. z faktur niezapłaconych),
  3. c) dokumentów celnych, deklaracji importowej oraz decyzji naczelnika urzędu celno-skarbowego (z tytułu importu towarów) i zostały przez podatnika zapłacone,
  4. d) importu towarów rozliczanego w deklaracji podatkowej, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, świadczenia usług, dla którego podatnikiem jest ich usługobiorca, lub dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, jeżeli w deklaracji podatkowej została wykazana kwota podatku należnego od tych transakcji,

2) kwota podatku, nierozliczona w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazana w deklaracji nie przekracza 3.000 zł,

3) podatnik złoży w urzędzie skarbowym, nie później niż w dniu złożenia deklaracji, potwierdzenie zapłaty należności, o których mowa w pkt 1 lit. a),

4) podatnik przez kolejne 12 miesięcy poprzedzających bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który występuje z wnioskiem o zwrot w terminie 25 dni:

  1. a) był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,
  2. b) składał za każdy okres rozliczeniowy deklaracje VAT.

Tym samym podatnik ubiegający się o zwrot VAT w terminie 25 dni na rachunek bankowy lub rachunek w SKOK, powinien w dniu złożenia deklaracji VAT-7 złożyć także potwierdzenie zapłaty należności wynikających z faktur ujętych w deklaracji VAT, dokumentujących kwoty należności, które zostały w całości zapłacone za pośrednictwem ww. rachunku, wskazanego w zgłoszeniu identyfikacyjnym. W przypadku niedotrzymania terminu na złożenie tego potwierdzenia urząd skarbowy najprawdopodobniej odmówi zwrotu VAT w terminie 25 dni – jeden z warunków zwrotu VAT w terminie przyspieszonym nie zostanie bowiem spełniony.

2019-10-10T08:53:23+02:00