Blog

Zmiana formy opodatkowania w ciągu roku

Doradztwo podatkowe - blog   /  13.06.2022

Polski Ład 2.0 przewiduje możliwość zmiany formy opodatkowania w ciągu roku. Poniżej opisujemy możliwe opcje

 1. Z podatku liniowego na skalę podatkową
 • Podatnicy osiągający w 2022 r. dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej, które opodatkowane są podatkiem liniowym, będą mogli po zakończeniu 2022 r. dokonać wyboru skali podatkowej dla opodatkowania tych dochodów. Wyboru tego podatnicy dokonają w zeznaniu rocznym PIT-36 składanym za 2022 r.
 • W zeznaniu tym podatnicy wykażą dochody, które w trakcie 2022 r. opodatkowywali podatkiem liniowym.
 • Zatem w okresie od 1 stycznia do 2 maja 2023 r. (30 kwietnia w 2023 r. to niedziela), podatnicy będą mogli podjąć decyzję co do formy opodatkowania tych dochodów. Jeśli jednak podatnik złoży w ustawowym terminie PIT-36L, nie będzie mógł już zmienić tej decyzji i wybrać skali podatkowej.
 • Możliwość wyboru skali podatkowej po zakończeniu roku podatkowego oznacza, że podatnicy obowiązani będą obliczać i wpłacać zaliczki należne od dochodów osiągniętych w 2022 r. na dotychczasowych zasadach.
 • Zaliczki te podatnicy wykażą w zeznaniu PIT-36 bez konieczności przeliczania ich według zasad obowiązujących przy opodatkowaniu według skali podatkowej.
 • Decyzja co do wyboru skali podatkowej dla opodatkowania dochodów osiągniętych w 2022 r. dotyczyć będzie tylko tego roku. Jeśli więc podatnik na początku 2022 r. (lub w latach poprzednich) wybrał opodatkowanie podatkiem liniowym, to zgodnie z obowiązującymi przepisami (art. 9a ust. 2b ustawy PIT), ta forma opodatkowania dotyczy również lat następnych, w tym 2023 r. Zasady tej nie zmienia wybór skali podatkowej dla opodatkowania dochodów osiągniętych w 2022.

Czy zmiana zawsze będzie korzystna?

Choć zmiana formy opodatkowania z podatku liniowego (19%) na skalę podatkową (12% i 32%) może wydawać się dla firm korzystna, to każdy przypadek należy rozważyć osobno, ponieważ w wielu przypadkach zmiana może okazać się kosztowna.

Uwzględnić należy konieczność skorygowania składki zdrowotnej za stawki 4,9% przewidzianej dla podatników opodatkowanych liniowo do poziomu 9% czyli stawki przewidzianej dla podatników na skali. Najprawdopodobniej wiązać się to będzie z obowiązkiem skorygowania deklaracji rozliczeniowych DRA za cały rok 2022. Dodatkowo, przy analizie zmiany formy opodatkowania uwzględnić należy likwidację ulgi dla klasy średniej.

 

2. Z ryczałtu na skalę podatkową (cały rok)

 • Podatnicy osiągający w 2022 r. przychody, które opodatkowane są ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, będą mogli po zakończeniu 2022 r. dokonać wyboru skali podatkowej dla opodatkowania tych przychodów. Wyboru tego podatnicy dokonają w zeznaniu rocznym PIT-36 składanym za 2022 r. W zeznaniu tym podatnicy wykażą dochody, które w trakcie 2022 r. opodatkowywali ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.
 • Możliwość wyboru skali podatkowej po zakończeniu roku podatkowego oznacza, że podatnicy obowiązani będą obliczać i wpłacać miesięcznie albo kwartalnie należny ryczałt od przychodów ewidencjonowanych na dotychczasowych zasadach. Ryczałt należny za grudzień lub ostatni kwartał 2022 r. podatnicy obowiązani będą wpłacić do końca lutego 2023 r.
 • W zeznaniu PIT-36 podatnicy wykażą dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej obliczony na zasadach obowiązujących podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów. W tym celu, podatnicy obowiązani będą zaprowadzić i uzupełnić podatkową księgę przychodów i rozchodów, w której wykażą osiągnięte w 2022 r. dochody z działalności gospodarczej. W księdze tej obowiązani będą również wpisać wartość remanentu na dzień 1 stycznia i 31 grudnia 2022 r.

Ryczałt -> skala podatkowa (część roku)

 • Podatnicy osiągający w 2022 r. przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, będą mogli w terminie do 22 sierpnia 2022 r. złożyć oświadczenie o rezygnacji z opodatkowania przychodów osiągniętych w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2022 r. ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.
 • Podatnicy, którzy złożą takie oświadczenie, po zakończeniu roku obowiązani będą złożyć dwa zeznania roczne, tj. PIT-28, w którym wykażą przychody osiągnięte od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r., oraz PIT-36, w którym wykażą dochody osiągnięte w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2022 r.

Czy zmiana zawsze będzie korzystna?

Największym wyzwaniem dla podatników będzie konieczność skorygowania ewidencji księgowej za część lub cały rok 2022. Przed złożeniem zeznania podatnik będzie zobligowany do posiadania rocznej księgi przychodów i rozchodów.

Dodatkowo, kolejna korekta wynikać będzie z konieczności ustalenia składki zdrowotnej jak dla przedsiębiorców rozliczających się według skali podatkowej. Oznacza to obowiązek złożenia ponownego deklaracji rozliczeniowych DRA i ponownego ustalenia wysokości należnej składki zdrowotnej.

Podsumowując, choć ustawodawca próbuje naprawić konsekwencje pochopnego wprowadzenia przepisów Nowego Ładu z początkiem 2022, to zmiana formy opodatkowania w ciągu roku lub po jego zakończeniu nie zawsze będzie korzystną decyzją dla podatników.

Podziel się

Powiązane wpisy

PPK – ponowna rezygnacja

01.10.2023

PPK – ponowna rezygnacja
Ulga mieszkaniowa

01.10.2023

Ulga mieszkaniowa