Blog

Zaliczki na poczet zysku wypłacane komplementariuszowi a pobór zryczałtowanego PIT

Doradztwo podatkowe - blog   /  01.08.2022

Z orzecznictwa sądowego wynika, że wypłata komplementariuszowi (osobie fizycznej) w trakcie roku podatkowego zaliczki na poczet zysku spółki komandytowej nie powoduje obowiązku pobrania przez spółkę zryczałtowanego podatku, gdyż nie jest jeszcze znana wysokość podatku należnego od dochodu tej spółki za rok podatkowy, z którego przychód z tytułu udziału w zysku został uzyskany. Ustalenie wysokości kwoty podatku od dochodu ww. spółki jest bowiem niezbędne do dokonania stosownego pomniejszenia zryczałtowanego podatku.

W czym tkwi problem?

Dla lepszego zilustrowania problemu posłużmy się przykładem. W spółce komandytowej jednym z komplementariuszy jest osoba fizyczna. Spółka w trakcie roku wypłaca komplementariuszowi miesięczne zaliczki na poczet udziału w zysku (zgodnie z umową spółki - 12 razy w roku). Zaliczki są wypłacane w stałej kwocie, niezależnie od aktualnego wyniku spółki. Wypłaty ww. zaliczek dotyczą zysku wypracowanego przez spółkę po dniu uzyskania przez nią statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych.

Tym samym powstaje pytanie, czy spółka wypłacając komplementariuszowi w trakcie roku zaliczki na poczet zysku jest zobowiązana jako płatnik do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych w momencie ich wypłaty.

Do obliczenia wysokości tego podatku konieczne jest poznanie wysokości podatku należnego od dochodu spółki komandytowej, ponieważ zryczałtowany podatek od przychodów uzyskiwanych przez komplementariusza z tytułu udziału w zyskach spółki pomniejsza się bowiem o kwotę odpowiadającą iloczynowi procentowego udziału komplementariusza w zysku tej spółki i podatku należnego od dochodu tej spółki za rok podatkowy, z którego przychód z tytułu udziału w zysku został uzyskany.

Praktyczny problem z ustaleniem ww. podatku sprowadza się do tego, że dopiero po zakończeniu roku podatkowego spółka komandytowa jest w stanie obliczyć dochodu spółki, a tym samym wysokość zryczałtowanego podatku PIT do zapłaty. Dopiero w tym momencie płatnik będzie mógł zrealizować swój obowiązek w postaci obliczenia, pobrania i wpłacenia zryczałtowanego podatku.

Choć organy podatkowe przyjmują stanowisko niekorzystne dla podatników, to orzecznictwo sądów jest przychylne względem spółek komandytowych.

Zdaniem sądów, jeżeli do obliczenia wysokości zryczałtowanego podatku komplementariusza konieczne jest poznanie wysokości podatku należnego spółki, to obowiązek podatkowy powstały z chwilą wypłaty mu zaliczki na poczet udziału w zyskach przekształci się w zobowiązanie podatkowe w momencie obliczenia dochodu tej spółki. Dopiero wówczas znana będzie wysokość podatku do zapłaty przez komplementariusza. W tym momencie płatnik będzie mógł zrealizować swój obowiązek w postaci obliczenia, pobrania i wpłacenia podatku właściwemu organowi podatkowemu.

Tym samym, należy uznać, że wypłacając komplementariuszom w trakcie roku podatkowego zaliczki na poczet zysku, spółka komandytowa nie ma obowiązku pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego. Jest to możliwe dopiero po obliczeniu podatku należnego spółki komandytowej za rok podatkowy, z którego przychód z tytułu udziału w zysku został uzyskany.

 

   Sprawdź nasze video

Podziel się

Powiązane wpisy

PPK – ponowna rezygnacja

01.10.2023

PPK – ponowna rezygnacja
Ulga mieszkaniowa

01.10.2023

Ulga mieszkaniowa