Ulga IP Box dla programistów – jak skorzystać?

Co to jest ulga IP Box?

Intellectual Property Box, Innovation Box, Patent Box

Od 1 stycznia 2019 r. wprowadzono możliwość skorzystania z preferencyjnej stawki podatku w wysokości 5%. Stawka ta przeznaczona jest dla dochodów uzyskiwanych z tzw. kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

Kiedy programista może skorzystać z IP Box?

Do skorzystania z ulgi są uprawnieni podatnicy zarówno PIT jak i CIT, za wyjątkiem osób, które rozliczają się w formie ryczałtu.

Jako warunek konieczny do spełnienia uważa się prowadzenie przez dany podmiot działalności badawczo-rozwojowej, w efekcie której dojdzie do wytworzenia, ulepszenia lub rozwinięcia tzw. kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

Katalog tych praw jest zamknięty, a znaleźć go można w ustawie o PIT i o CIT. Do praw tych zalicza się między innymi:

 • patent
 • prawo ochronne na wzór użytkowy
 • prawo z rejestracji wzoru przemysłowego
 • prawo z rejestracji topografii układu scalonego
 • dodatkowe prawo ochronne dla patenty na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin
 • prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu
 • wyłączne prawo hodowcy do ochrony wyhodowanej albo odkrytej i wyprowadzonej odmiany, a także do zarobkowego korzystania z niej
 • autorskie prawo do programu komputerowego.

Aby skorzystać z ulgi trzeba spełnić następujące warunki:

 • prowadzić działalność badawczo-rozwojową (o czym za chwilę),
 • ponieść wydatki z nią związane
 • wytworzyć utwór, który podlega pod prawo własności intelektualnej (np. aplikacja)
 • uzyskać dochód lub stratę, która wynika z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej
 • prowadzić ewidencję kwalifikowanych dochodów i wydatków.

Działalność badawczo-rozwojowa programistów – czym jest?

Ustawa o PIT, definiując badania naukowe odwołuje się bezpośrednio do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, w której wymienione są:

 • badania podstawowe, tj. prace empiryczne lub teoretyczne mające przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne
 • badania aplikacyjne, tj. prace mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń.

Natomiast prace rozwojowe są rozumiane jako działalność obejmująca nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Pracę programistów można więc w większym stopniu przypisać do prac rozwojowych niż do badań naukowych.

Badania naukowe oraz prace rozwojowe muszą spełniać 3 podstawowe warunki:

 • twórczość
 • zwiększenie zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań
 • systematyczność.

Jakie konkretne działania możemy w takim razie uznać za działalność badawczo-rozwojową? Po pierwsze, tworzenie nowych systemów operacyjnych lub języków. Po drugie, projektowanie i wdrażanie nowych wyszukiwarek opartych na oryginalnych technologiach oraz działania zmierzające do rozwiązywania konfliktów w ramach sprzętu lub oprogramowania w oparciu o proces reorganizacji systemu lub sieci. Ponadto, tworzenie nowych i bardziej wydajnych algorytmów w oparciu o nowe techniki oraz technik szyfrowania lub zabezpieczeń.

Jak skorzystać z IP Box dla programistów?

Proces prowadzący do skorzystania z preferencyjnej stawki podatku można podzielić na poniższe etapy:

 1. identyfikujemy czy posiadamy kwalifikowane prawa własności intelektualnej,
 2. weryfikujemy czy zostały one wytworzone w ramach działalności badawczo-rozwojowej,
 3. ustalamy wysokość dochodu z praw własności intelektualnej – czyli z każdego prawa, które wyodrębniliśmy w pkt. 1 ustalamy dochód jaki osiągnęliśmy,
 4. obliczamy kwalifikowany dochodu z praw własności intelektualnej,
 5. ustalamy podstawę opodatkowania.

Warto wystąpić z wnioskiem o indywidualną interpretację podatkową w zakresie IP Box. Takie rozwiązanie pozwoli rozwiać wszelkie wątpliwości związane z uprawnieniem do skorzystania z ulgi oraz zapewnić ochronę prawnopodatkową. W takim wniosku można i warto zadać kilkanaście pytań, które w razie kontroli skarbowej potwierdzałyby zasadność zastosowania ulgi IP Box dla programistów. Poniżej przestawiamy kilka z nich:

 1. Czy dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej uzyskane w ramach opisanej działalności gospodarczej Programista może opodatkować stawką 5% zgodnie z art. 30ca ust. 1 ustawy o PIT?
 2. Czy opisana w stanie faktycznym działalność Programisty w zakresie prac B + R spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej zawartej w ustawie o PIT?
 3. Czy prowadzona przez Programistę ewidencja spełnia definicję odrębnej ewidencji wskazanej w ustawie o PIT?
 4. Czy wytworzony przez Programistę program komputerowy jest przykładem autorskiego prawa do programu komputerowego?
 5. Czy dochód z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej został prawidłowo zaliczony do jednej z kategorii dochodów wskazanych w ustawie o PIT?

Dokumentacja na potrzeby ulgi IP Box

Tak jak wcześniej wspominałam, przedsiębiorca chętny do skorzystania z ulgi IP Box, jest zobowiązany prowadzić dodatkową ewidencję dla celów obliczania podstawy opodatkowania.

Ewidencja zdarzeń gospodarczych ma być prowadzona możliwie jak najdokładniej, tak żeby żaden wydatek ani dochód nie został uznany za “niezwiązany” z kwalifikowanym prawem własności. Leży to w interesie podatnika, a nie w jego obowiązku.

Dodatkowo, powinniśmy prowadzić dokumentację, która jasno i klarownie przedstawia przebieg projektów o charakterze badawczo-rozwojowym. Do jej elementów możemy zaliczyć: opis projektu, czas rozpoczęcia i zakończenia projektu oraz listę osób zaangażowanych w pracę nad projektem.

Więcej o prowadzeniu dokumentacji można znaleźć tutaj.

Pomoc w uzyskaniu ulgi IP Box

Jeśli zastanawiasz się nad możliwością skorzystania z Ulgi IP Box – napisz do nas. Pomożemy Ci w tym procesie.

2021-04-20T17:57:21+02:00