Termin na zgłoszenie Beneficjenta Rzeczywistego przesunięty na 13 lipca 2020

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zwalczaniem COVID-19 wprowadziła zmianę w zakresie terminu zgłoszeń do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

Zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji są zobowiązane:

  • spółki jawne,
  • spółki komandytowe,
  • spółki komandytowo-akcyjne,
  • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 623).

Ustawodawca wydłużył o 3 miesiące termin na dopełnienie obowiązku dokonania wpisu w CRBR, tj. do 13 lipca 2020 r.

Zgłoszenie beneficjenta rzeczywistego do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych podpisuje osoba uprawniona do reprezentacji spółki. Takie zgłoszenie składane jest w formie dokumentu elektronicznego, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Należy pamiętać, iż zgłoszenie beneficjenta rzeczywistego zawiera oświadczenie osoby dokonującej zgłoszenia o prawdziwości informacji zgłaszanych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

Oświadczenie to jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Niedopełnienie przez podmiot obowiązku zgłoszenia informacji o beneficjentach rzeczywistych w odpowiednim terminie zagrożone jest karą pieniężną do wysokości 1 000 000 złotych.

 

2020-05-11T12:00:57+02:00