Podatek estoński – ukryte zyski oraz wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów

Podejmując decyz o skorzystaniu z tzw. podatku estońskiego trzeba mieć na uwadze, że ustawodawca określił wyjątkowo szeroki zakres opodatkowania ryczałtem od dochodu spółek kapitałowych. Dotychczas opodatkowanie sp. z o.o. ograniczało się do osiągniętego przez nie dochodu z działalności gospodarczej.

Przy podatku estońskim ryczałtowa forma opodatkowania będzie miała zastosowanie nie tylko do wypłaty zysków, ale też do następujących kategorii dochodów:

 • z tytułu zysku podzielonego lub przeznaczonego na pokrycie strat, jeżeli straty te powstały w okresie poprzedzającym opodatkowanie ryczałtem;

 • z tytułu ukrytych zysków, (w tym pożyczki, darowizny, wydatki na reprezentację), z pewnymi wyjątkami;

 • z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą podatnika;

 • z tytułu zmiany wartości składników majątku;

 • z tytułu nieujawnionych operacji gospodarczych;

 • z tytułu zysku netto – w przypadku podatników, którzy zakończyli opodatkowanie ryczałtem.

W systemie estońskim podatnicy powinni zwrócić szczególną uwagę na dochód z tzw. ukrytych zysków oraz na wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą.

Ukryte zyski

Powszechne jest bowiem przekonanie, że dopóki udziałowcy spółki z o.o. nie wypłacają zysków, obowiązek podatkowy w ogólne nie powstanie. Tymczasem w związku z ujęciem ukrytych zysków w definicji dochodu, opodatkowaniu będą podlegały również wszelkie świadczenia pieniężne, niepieniężne, odpłatne, nieodpłatne lub częściowo odpłatne, wykonane w związku z prawem do udziału w zysku, inne niż podzielony zysk, których beneficjentem, bezpośrednio lub pośrednio, jest udziałowiec albo akcjonariusz lub podmiot powiązany bezpośrednio lub pośrednio ze spółką lub z tym udziałowcem lub akcjonariuszem.

Co może zostać uznane za ukryty zysk?

 • wynagrodzenie członka Zarządu,

 • pożyczka udzielona przez spółkę wspólnikowi lub podmiotowi powiązanemu,

 • wynagrodzenie z tytułu umorzenia lub zmniejszenia wartości udziałów,

 • równowartość zysku przeznaczonego na podwyższenie kapitału zakładowego.

Powyższe oznacza, że przy dokonywaniu jakichkolwiek wypłat na rzecz udziałowca należy przeanalizować, czy taka wypłata nie zostanie zaklasyfikowana jako ukryty zysk.

Do ukrytych zysków nie zalicza się:

 • wynagrodzeń do łącznej wysokości 5x przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (prognozowane przeciętne wynagrodzenie na rok 2021 wynosi 5 259,00 zł brutto);

 • 50/100% wydatków i odpisów amortyzacyjnych związanych z używaniem samochodów / samolotu/ jachtu wykorzystywanych w działalności gospodarczej w części / w pełni;

 • kwoty pożyczki (kredytu) zwróconej przez podatnika udziałowcowi albo akcjonariuszowi

Koszty reprezentacji

Wydatki zaklasyfikowane jako koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodu będą także powiększały dochód do opodatkowania podatkiem estońskim. Tym samym, podatnicy muszą zwrócić szczególną uwagę na wydatki noszące znamiona wystawności, które mogą być uważane przez fiskus, za koszty niepodatkowe.

2021-02-03T14:34:12+01:00