Blog

Podatek estoński – czy współpraca z udziałowcem stanowi ukryty zysk do opodatkowania?

Doradztwo podatkowe - blog   /  20.07.2022

Od 2022 roku atrakcyjność podatku estońskiego znacznie wzrosła ze względu na likwidację najważniejszych barier ograniczających wybór tej formy opodatkowania przez podatników CIT. Głównym założeniem tego rozwiązania jest to, że do momentu wypłaty zysku spółka opodatkowana estońskim CIT nie zapłaci w ogóle podatku dochodowego i to nawet, jeżeli po kilku latach zrezygnuje z opodatkowania według tego modelu.

Jednak od tej zasady mamy kilka odstępstw. Ustawodawca stworzył osobną grupę wydatków, które także stanowią podstawę do opodatkowania, czyli tzw. „ukryte zyski”. Przez ukryte zyski rozumie się - zgodnie z art. 28m ust. 3 ustawy o PDOP - świadczenia pieniężne, niepieniężne, odpłatne, nieodpłatne lub częściowo odpłatne, wykonane w związku z prawem do udziału w zysku, inne niż podzielony zysk, których beneficjentem bezpośrednio lub pośrednio jest udziałowiec, akcjonariusz albo wspólnik lub podmiot powiązany bezpośrednio lub pośrednio z podatnikiem lub z tym udziałowcem, akcjonariuszem albo wspólnikiem.

Pojęcie opodatkowania ukrytych zysków dotyczy zatem wypłat na rzecz udziałowców i wspólników, z którymi spółka współpracuje. Mogą oni na przykład pobierać ze spółki wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, zlecenia czy umowy b2b. Należy pamiętać, że ustawodawca ustalił limit, do którego wynagrodzenie udziałowca lub wspólnika nie będzie stanowiło dochodu spółki z ukrytych zysków zrównanych w estońskim CIT w skutkach z wypłatą dywidendy. Aby uniknąć przekroczenia suma wynagrodzenia wypłacona wspólnikowi w danym miesiącu nie może przekroczyć pięciokrotności średniego miesięcznego wynagrodzenia w spółce albo pięciokrotności średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.

Co jednak gdy udziałowiec lub wspólnik pobiera wynagrodzenie przekraczające ww. pięciokrotność wynagrodzeń?

Organy podatkowe w interpretacjach indywidulanych stają na stanowisku, że wypłata przez spółkę na rzecz zleceniodawców (podmiotów powiązanych) wynagrodzenia z tytułu usług świadczonych na podstawie umów o współpracy lub umów zlecenie, nie będzie stanowiła dochodu z tytułu ukrytych zysków, pod warunkiem, że wynagrodzenie ustalono na warunkach rynkowych, a fakt, że spółka i zleceniobiorcy są podmiotami powiązanymi na gruncie CIT, nie ma wpływu na warunki zawarcia tych transakcji.

 

   Sprawdź nasze video

Podziel się

Powiązane wpisy

PPK – ponowna rezygnacja

01.10.2023

PPK – ponowna rezygnacja
Ulga mieszkaniowa

01.10.2023

Ulga mieszkaniowa