Dodatkowe dotacje w związku z COVID-19. Na jaką pomoc może liczyć przedsiębiorca?

Państwowa Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozpoczęła akcję przyjmowania wniosków w sprawie bezzwrotnej dotacji od średnich przedsiębiorców (zatrudniających co najmniej 50 osób, ale nie więcej niż 249). Dla mikro, małych przedsiębiorstw, a także dla osób samozatrudnionych taką formę wsparcia uruchomili marszałkowie samorządów wojewódzkich.

Na jaką bezzwrotną dotację może liczyć samozatrudniony?

Miesięczna wartość wsparcia to kwota 7 845,11 zł. Tym samym maksymalnie, przez trzy miesiące, można uzyskać z tego tytułu ponad 23,5 tys. zł. Uzyskane wsparcie może być spożytkowane wyłącznie na bieżące wydatki firmy takie jak np. koszty leasingu, najmu, zakupu towaru.

Na jaką bezzwrotną dotację może liczyć mały i mikro przedsiębiorca?

Wysokość bezzwrotnej dotacji dla mikro i małych przedsiębiorców zależeć będzie od liczby zatrudnionych pracowników i wyliczana będzie według następującego wzoru:

Dotacja =  7 845,11 zł * √x

(x oznacza ilość zatrudnionych osób, łącznie z samym przedsiębiorcą)

Warunkiem skorzystania z dotacji jest spadek przychodów o przynajmniej 30% w dowolnym miesiącu po 1 lutym 2020 roku w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego okresu ubiegłego roku. Sformułowanie “po 1 lutego” oznacza, że pierwszym możliwym miesiącem, który możemy uwzględnić do porównań, jest miesiąc marzec 2020 roku. W takim przypadku porównujemy więc przychód z marca 2020 roku do przychodu z lutego 2020 roku lub przychód z marca 2020 roku do przychodu z marca 2019 roku.

O bezzwrotną dotację mogą wnioskować jedynie Ci przedsiębiorcy, którzy prowadzili działalność gospodarczą w dniu 31 grudnia 2019 roku.

Dodatkowo, przedsiębiorca wnioskujący o dotację musi wykazać, iż nie znajdował się w trudnej sytuacji w dniu 31 grudnia 2019 r.

W praktyce oznacza to, iż na ten dzień nie mógł posiadać zaległości w ZUS-ie i Urzędzie Skarbowym.

Szczegółowe informacje dla Wielkopolski dostępne są na stronie: https://wrpo.wielkopolskie.pl/

2020-07-03T13:26:24+02:00