Blog

Podatek u źródła

Księgowość - blog   /  20.09.2022

Podatek u źródła to podatek dochodowy (od osób prawnych i od osób fizycznych) pobierany przez płatników od niektórych dochodów (m.in. dywidendy, odsetki, należności licencyjne, usługi niematerialne). Skrót WHT pochodzi z angielskiego określenia Withholding Tax (podatek u źródła).

Co to jest WHT

Pojęciem „podatek u źródła” określa się zryczałtowane podatki dochodowe pobierane przez płatników, którzy mają miejsce zamieszkania, siedzibę lub tzw. zagraniczny zakład w państwie, gdzie powstaje dochód. Polski podatek u źródła pobierany jest przez płatników, którzy mają miejsce zamieszkania, siedzibę lub zagraniczny zakład w Polsce.

Podatek dochodowy z poniższych przychodów pobierany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej według stawki 20%:

  1. z odsetek, z praw autorskich lub praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego, za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how),
  2. z opłat za świadczone usługi w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej, wykonywanej przez osoby prawne mające siedzibę za granicą, organizowanej za pośrednictwem osób fizycznych lub osób prawnych prowadzących działalność w zakresie imprez artystycznych, rozrywkowych lub sportowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2a. z tytułu świadczeń: doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i        poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze.

 

Tym samym, w codziennym życiu gospodarczym przedsiębiorcy realizujący transakcje z podmiotami z zagranicy muszą pamiętać o konieczności zapłaty podatku u źródła. W większości przypadków można tego obowiązku uniknąć powołując się na właściwe zapisy umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Ponadto międzynarodowe umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania w wielu przypadkach zmniejszają nam znacząco kwotę podatku u źródła. Jednym z niezbędnym dokumentów, który powoduje zmniejszenie zobowiązań związanych z zapłatą podatku u źródła jest certyfikat rezydencji.

Certyfikat rezydencji jest zaświadczenie o miejscu siedziby/zamieszkania podatnika dla celów podatkowych wydane przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca siedziby podatnika. Tym samym certyfikat ten jest wydawany przez organ z zagranicy.

Wypłata dywidendy – zwolnienie z WHT

Co do zasady wypłata dywidendy podlega w Polsce opodatkowaniu podatkiem u źródła według stawki 19%. Jednak na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy o CIT możliwe jest również całkowite zwolnienie dywidendy z WHT pod następującymi warunkami:

  • wypłacającym dywidendę jest spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Polski;
  • uzyskującym dywidendę jest spółka podlegająca opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania na terytorium Polski lub innego państwa członkowskiego UE lub EOG;
  • spółka uzyskująca dywidendę posiada na podstawie tytułu własności bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki wypłacającej dywidendę, nieprzerwanie przez okres dwóch lat, przy czym wymóg ten może być również spełniony po otrzymaniu dywidendy (w przypadku wypłaty dywidendy na rzecz spółek szwajcarskich wymóg bezpośredniego posiadania udziałów wrasta do poziomu 25%);
  • spółka uzyskująca dywidendę nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania. 

 

   Sprawdź nasze video

Podziel się

Powiązane wpisy

Zwrot składki zdrowotnej, dopłata PIT?

08.02.2023

Zwrot składki zdrowotnej, dopłata PIT?
Status małego podatnika VAT – podwyższenie limitu sprzedaży

08.02.2023

Status małego podatnika VAT – podwyższenie limitu sprzedaży