Podatek estoński – co powinniśmy wiedzieć?

Od 1.01.2021 r. przepisy Ustawy CIT umożliwią niektórym podatnikom CIT skorzystanie z podatku estońskiego, czyli ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych.

Nowe przepisy pozwalają na opodatkowanie zysków spółki w momencie ich dystrybucji na rzecz udziałowców. Spółki mogą korzystać z opodatkowania ryczałtem przez okres 4 lat podatkowych, z możliwością przedłużenia tego okresu na kolejne 4 lata.

Warunkiem skorzystania z ryczałtu jest ponoszenie nakładów inwestycyjnych.

 • 15% nakładów na środki trwałe, jednak nie mniej niż 20.000 zł – w okresie 2 kolejno następujących po sobie lat podatkowych,

 • 33% nakładów na środki trwałe, jednak nie mniej niż 50.000 zł – w okresie 4 lat podatkowych.

Nakłady inwestycyjne muszą dotyczyć środków trwałych zaliczonych do grupy 3- 8 Klasyfikacji Środków Trwałych, z wyłączeniem nakładów na środki trwałe służące celom osobistym udziałowców.

Rodzaje środków trwałych zaliczanych do grupy 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych:

 • kotły i maszyny energetyczne,

 • maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania,

maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne,

 • urządzenia techniczne,

 • środki transportu,

 • narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane.

 

WAŻNE: Nakłady nie mogą dotyczyć inwestycji w grunty, budynki, budowle.

 

Alternatywą dla ww. nakładów inwestycyjnych jest zwiększenie pensji pracowników.

Spółki rozliczające się ryczałtem muszą ponieść wydatki na wynagrodzenia zatrudnionych osób fizycznych (z wyjątkiem udziałowców podatnika) w wysokości większej o 20%, jednak nie mniejszej niż 30 000 zł, w stosunku do kwoty takich wydatków poniesionych w roku podatkowym poprzedzającym dwuletni okres opodatkowania ryczałtem.

Podatnikami ryczałtu od dochodu spółek kapitałowych mogą być sp. z o.o. lub S.A., których:

 • przychody brutto nie przekraczają 100 mln zł;

 • udziałowcami są wyłącznie osoby fizyczne;

 • nie posiadają udziałów (podobnych praw) w innych podmiotach;

 • zatrudniają co najmniej 3. pracowników (lub ponoszone są miesięczne wydatki w wysokości 3 x przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na rzecz zatrudnionych na podstawie innych umów co najmniej 3 osób fizycznych, niebędących udziałowcami);

 • przychody z działalności operacyjnej są wyższe niż przychody pasywne

 • ponoszą nakłady inwestycyjne lub zwiększają wynagradzania;

 • złożą do US zawiadomienia o wyborze ryczałtu;

 • przygotowują sprawozdanie finansowe zgodnie z Ustawą o Rachunkowości.

Firmy, które zdecydują się na ryczałt nie będą miały prawa:

 • rozliczania strat (z pewnymi wyjątkami w zakresie strat z okresów sprzed wejścia w system ryczałtowy)

 • korzystania z ulg podatkowych (B+R, IP BOX, Polska Strefa Inwestycji)

 • odliczeń darowizn.

Spółki utracą prawo do korzystania z ryczałtu w następujących sytuacjach:

 • z końcem 4-letniego okresu – w przypadku, gdy podatnik złoży informację o rezygnacji z opodatkowania ryczałtem;

 • z końcem 2-letniego lub 4-letniego okresu, w którym podatnik nie poniósł nakładów na cele inwestycyjne w odpowiedniej wysokości;

 • z końcem roku podatkowego, w którym podatnik nie spełnił warunków dot. wysokości przychodów (w tym pasywnych) oraz zatrudnienia;

Wysokość podatku płaconego w ramach ryczałtu wynosić będzie:

 • 15% (w przypadku małych podatników) oraz

 • 25% (dla pozostałych podatników);

Przeciwwskazania do wejścia w system ryczałtowy są w szczególności:

 • duże różnice między wynikiem finansowym a zyskiem w rozumieniu przepisów podatkowych (opodatkowaniu podlega wynik księgowy);

 • potencjał do skorzystania z klasycznych ulg podatkowych, ulga B+R czy IP Box;

 • nierozliczone straty z lat ubiegłych o znacznej wartości;

 • wysoka wartość początkowa posiadanych środków trwałych w relacji do wartości planowanych inwestycji;

 • planowane inwestycje wyłącznie w obszarze nieruchomości;

 • perspektywa przekroczenia progu 100 mln przychodów w perspektywie najbliższych lat;

 • docelowo brak lub niewielkie wypłaty zysków z okresu korzystania z ryczałtu;

 • rozbudowane świadczenia spółki na rzecz udziałowców (opodatkowanie jako ukryte zyski).

2020-12-08T14:15:21+01:00