Blog

Kodeks Pracy 2023 – Informacja dodatkowa do umowy o pracę

Księgowość - blog   /  06.06.2023

Przy nawiązywaniu stosunku pracy, Pracodawca ma obowiązek przekazać pracownikowi informację o dodatkowych warunkach zatrudnienia - art. 29 § 3 Kodeksu pracy (KP) - do 26 kwietnia 2023 roku jej zakres obejmował informacje o: 

 1. obowiązującej pracownika dobowej i tygodniowej normie czasu pracy;
 2. częstotliwości wypłat wynagrodzenia za pracę;
 3. wymiarze przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego;
 4. obowiązującej pracownika długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę;
 5. układzie zbiorowym pracy, którym pracownik jest objęty.

 

Od 26 kwietnia 2023 r.: powyższy zakres został rozszerzony o informacje dotyczące: 

 1. przysługujących pracownikowi przerwach w pracy;
 2. zasadach dotyczących pracy w godzinach nadliczbowych i rekompensaty za nią;
 3. w przypadku pracy zmianowej – zasadach dotyczących przechodzenia z jednej zmiany na drugą;
 4. w przypadku kilku miejsc wykonywania pracy – zasadach dotyczących przemieszczania się między miejscami wykonywania pracy;
 5. obowiązujących zasadach rozwiązania stosunku pracy, w tym o wymogach formalnych, długości okresów wypowiedzenia oraz terminie odwołania się do sądu pracy;
 6. prawie pracownika do szkoleń, jeżeli pracodawca je zapewnia, w szczególności o ogólnych zasadach polityki szkoleniowej pracodawcy.

 

Wg nowych przepisów, informacja dodatkowa powinna zostać przekazana pracownikowi w terminie 7 dni od momentu dopuszczenia pracownika do pracy (kiedyś: 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę). Forma przekazania jest dowolna: może to być forma elektroniczna (pod warunkiem możliwości wydrukowania) lub papierowa, ale każdorazowo Pracodawca powinien zachować dowód ich przekazania/otrzymania przez pracownika.

 

Istotnym jest to, że taka rozszerzona informacja zostaje wydana nowemu pracownikowi. Nie ma obowiązku dostarczania zatrudnionym już pracownikom (zatrudnionym przed 26 kwietnia 2023 r.) zaktualizowanej wersji. Obowiązek taki powstaje, gdy pracownik złoży wniosek o wydanie rozszerzonej informacji dodatkowej. Pracodawca ma 3 miesiące od daty złożenia wniosku na dostarczenie takiej informacji pracownikowi. 

 

Dodatkowy obowiązek informacyjny - pracodawca ma również obowiązek poinformować o:

 • instytucji zabezpieczenia społecznego, do której wpłacane są składki na ubezpieczenia społeczne, jeśli jest inna niż Zakład Ubezpieczeń Społecznych - w terminie 30 dni od dnia dopuszczenia do pracy;
 • każdorazowej zmianie adresu siedziby lub adresu zamieszkania pracodawcy - w terminie 7 dni

Podziel się

Powiązane wpisy

Zwrot składki zdrowotnej, dopłata PIT?

08.02.2023

Zwrot składki zdrowotnej, dopłata PIT?
Status małego podatnika VAT – podwyższenie limitu sprzedaży

08.02.2023

Status małego podatnika VAT – podwyższenie limitu sprzedaży