Blog

Dywidenda/zaliczka na dywidendę wypłacona przez spółkę opodatkowaną estońskim CIT

Księgowość - blog   /  12.09.2022

Co do zasady, wspólnik (udziałowiec) spółki z o.o. ma prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego. Zysk ten wyrażony jest w kwocie netto wyniku finansowego. Podział wyniku finansowego następuje na podstawie stosownej uchwały podjętej przez zgromadzenie wspólników. W przypadku wyboru estońskiego CIT podatnicy nie ustalają podstawy opodatkowania na zasadach stosowanych w "klasycznym" CIT. W tym przypadku obowiązek zapłaty podatku powstaje w razie zaistnienia określonych zdarzeń wprost wskazanych w ustawie o PDOP.

Opodatkowaniu estońskim CIT podlega m.in. dochód odpowiadający wysokości zysku netto wypracowanego w okresie opodatkowania estońskim CIT w części, w jakiej zysk ten został uchwałą o podziale lub pokryciu wyniku finansowego netto przeznaczony:

 • do wypłaty udziałowcom, akcjonariuszom albo wspólnikom (dochód z tytułu podzielonego zysku) lub
 • na pokrycie strat powstałych w okresie poprzedzającym okres opodatkowania ryczałtem (dochód z tytułu zysku przeznaczonego na pokrycie strat).

Opodatkowaniu estońskim CIT podlega także zaliczka na poczet przewidywanej dywidendy.

Podstawa opodatkowania estońskim CIT oraz stawka podatku

Podstawę opodatkowania stanowi generalnie suma dochodu z tytułu podzielonego zysku ustalona w miesiącu, w którym podjęto uchwałę o podziale wyniku finansowego netto. Podziały wyniku finansowego netto podatnika są dokonywane do końca szóstego miesiąca następującego po ostatnim dniu roku podatkowego, za który sporządzone jest sprawozdanie finansowe.

W kwestii natomiast podatku, który musi zapłacić spółka opodatkowana estońskim CIT, należy wskazać, że estoński CIT wynosi:

 • 10% podstawy opodatkowania - w przypadku małego podatnika oraz podatnika rozpoczynającego prowadzenie działalności,
 • 20% podstawy opodatkowania - w przypadku pozostałych podatników.

Zasady opodatkowania PIT wypłaty dywidendy w estońskim CIT

Spółki, które dokonują wypłaty należności z tytułu podzielonych zysków osiągniętych w okresie opodatkowania spółki ryczałtem od dochodów spółek są obowiązane jako płatnicy pobierać zryczałtowany podatek dochodowy według stawki 19% tego podatku, z uwzględnieniem ustawowych odliczeń. Wspomniane odliczenia przewidują pomniejszenie podatku obliczonego od wypłaconej dywidendy o:

 • 90% kwoty odpowiadającej iloczynowi procentowego udziału wspólnika w zysku spółki, liczonego na dzień nabycia przez niego prawa do wypłaty podzielonego zysku i należnego ryczałtu od dochodów spółek z zysku podzielonego tej spółki, z którego przychód ten został uzyskany - w przypadku przychodów z podzielonego zysku spółki będącej małym podatnikiem lub podatnikiem rozpoczynającym prowadzenie działalności, dla którego ryczałt wynosi 10% podstawy opodatkowania, albo
 • 70% kwoty liczonej jak wyżej - w przypadku przychodów z podzielonego zysku spółki niebędącej małym podatnikiem ani podatnikiem rozpoczynającym prowadzenie działalności, dla którego ryczałt wynosi 20% podstawy opodatkowania.

Sposób dokonywania takiego odliczenia obrazuje poniższy przykład dotyczący spółki będącej dużym podatnikiem, posiadającej jedynego wspólnika, wypłacającej mu w 2023 r. całość zysku osiągniętego przez spółkę w 2022 r.

Przykład 1

Opodatkowanie spółki:

 1. Zysk spółki przed opodatkowaniem ryczałtem: 2.000.000 zł.
 2. Opodatkowanie ryczałtem podzielonego zysku:
  2.000.000 zł × 20% = 400.000 zł.

Opodatkowanie wspólnika spółki, na rzecz którego wypłacane jest 100% zysku netto spółki:

 1. Kwota wypłacanej wspólnikowi dywidendy: 2.000.000 zł.
 2. Kwota podatku dotycząca wspólnika wyliczona wg stawki 19%:
  2.000.000 zł × 19% = 380.000 zł.
 3. Kwota pomniejszenia: 400.000 zł × 70% = 280.000 zł.
 4. Kwota należnego podatku od wspólnika po pomniejszeniu:
  380.000 zł - 280.000 zł = 100.000 zł.

Wypłata zaliczki na dywidendę

Z podatkowego punktu widzenia wypłata zaliczki na dywidendę zrównana jest z wypłatą samej dywidendy. Również w takim przypadku spółka zobligowana jest jako płatnik obliczyć i pobrać podatek dochodowy.

Wypłata zaliczki na dywidendę w spółkach, które wybrały opodatkowanie estońskim CIT budziła jednak wątpliwości dotyczące możliwości pomniejszenia przez spółkę podatku należnego od wspólnika uzyskującego taką zaliczkę o ryczałt płacony przez spółkę, na podstawie ww. art. 30a ust. 19 ustawy o PDOF. Na gruncie stanu prawnego obowiązującego w 2021 r. możliwość takiego pomniejszenia była negowana przez organy podatkowe.

W 2022 r. zaczęły się jednak pojawiać interpretacje indywidualne, w których Dyrektor KIS potwierdził prawo spółki (występującej w charakterze płatnika) do dokonywania pomniejszenia podatku należnego od wspólnika o procentowo określoną część podatku (ryczałtu) należnego od spółki w związku z wypłatą takiej zaliczki. 

Podziel się

Powiązane wpisy

Zwrot składki zdrowotnej, dopłata PIT?

08.02.2023

Zwrot składki zdrowotnej, dopłata PIT?
Status małego podatnika VAT – podwyższenie limitu sprzedaży

08.02.2023

Status małego podatnika VAT – podwyższenie limitu sprzedaży