Zwolnienie z ulgi na złe długi w PIT/CIT a COVID-19

W związku z negatywnymi konsekwencjami pandemii, podatnik ma prawo do zwolnienia ze stosowania ulgi na złe długi w PIT i CIT po spełnieniu określonych warunków. Jakich? Szczegóły poniżej.

Na skutek ustawy nowelizującej dłużnicy zostali zwolnieni z obowiązku zwiększenia dochodu stanowiącego podstawę obliczenia zaliczki PIT/CIT za okresy rozliczeniowe przypadające w 2020 r., w których spełnili łącznie następujące warunki:

1) podatnik poniósł w danym okresie rozliczeniowym negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu koronawirusa,

2) uzyskane przez podatnika w danym okresie rozliczeniowym przychody są niższe o co najmniej 50% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku podatkowego, a w przypadku podatnika, który rozpoczął prowadzenie działalności w 2019 r. – w stosunku do uzyskanych w tym roku średnich przychodów.

Przez „średnie przychody” rozumie się:

a) kwotę stanowiącą iloraz przychodów uzyskanych w roku rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej i liczby miesięcy, w których była prowadzona ta działalność – w przypadku podatnika CIT,

b) kwotę stanowiącą iloraz przychodów uzyskanych w poprzednim roku podatkowym i liczby miesięcy, w których była prowadzona działalność gospodarcza w tym roku – w przypadku podatnika PIT.

Zwolnienie dotyczy także podatników (którzy ponieśli w danym okresie rozliczeniowym negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu koronawirusa), którzy:

  • stosowali w 2019 r. formę opodatkowania, w przypadku której nie ustala się przychodów,
     
  • rozpoczęli prowadzenie działalności w ostatnim kwartale 2019 r. i nie uzyskali w tym okresie przychodów,
     
  • rozpoczęli prowadzenie działalności w 2020 r.

Na podobnych warunkach przychodów nie będą musieli zwiększać podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Jeżeli podatnik CIT, którego rok podatkowy zakończy się przed dniem 1 października 2020 r., posiada zobowiązania (niezapłacone w określonym terminie), które nie zostaną uregulowane do dnia złożenia zeznania za ten rok, nie będzie korygować podstawy opodatkowania/straty podatkowej.

Zobowiązania te podlegają doliczeniu do dochodu stanowiącego podstawę obliczenia zaliczki począwszy od pierwszego okresu rozliczeniowego następnego roku podatkowego, nie wcześniej niż w rozliczeniu zaliczki za 2021 r., jeżeli do dnia terminu płatności tej zaliczki zobowiązanie to nie zostanie uregulowane.

2020-07-07T15:16:42+02:00