Pracownicze Plany Kapitałowe – o czym podatnik powinien pamiętać?

PPK to kolejny obowiązek dla pracodawców – od nowego roku obejmie również małe i średnie przedsiębiorstwa. Podpowiadamy na co przedsiębiorca musi zwrócić uwagę  i o czym należy pamiętać.

Krok 1 – Sprawdź, czy jesteś zobowiązany do utworzenia PPK:

1. Od 01.01.2020r. obowiązek tworzenia PPK mają podmioty zatrudniające co najmniej 50 osób według stanu na dzień 30.06.2019r.
Od 01.07.2020r. obowiązek tworzenia PPK mają podmioty zatrudniające co najmniej 20 osób według stanu na dzień 31.12.2019r.
Od 01.01.2021r. wszystkie pozostałe podmioty zostaną objęte ustawą o PPK.
Pracowniczy plan kapitałowy będzie zobowiązany założyć zarówno przedsiębiorca zatrudniający pracowników na podstawie stosunku pracy, jak i taki, który współpracuje z zatrudnionymi na podstawie umów cywilnoprawnych. Bez znaczenia jest też wymiar etatu, w jakim świadczą pracę zatrudnieni.
2. Obowiązek utworzenia PPK nie dotyczy:
– podmiotów zatrudniających, które w dniu objęcia ich stosowaniem ustawy o PPK, prowadzą Pracowniczy Program Emerytalny (PPE) oraz naliczają i odprowadzają składki podstawowe do PPE w wysokości co najmniej 3,5% wynagrodzenia, jeśli do PPE przystąpiło co najmniej 25% osób zatrudnionych w danym podmiocie;
– mikroprzedsiębiorców (średnioroczna liczba pracowników poniżej 10), jeśli wszystkie osoby zatrudnione złożą podmiotowi zatrudniającemu deklarację o rezygnacji z uczestnictwa w PPK.

Krok 2 – Wskaż osoby zatrudnione uprawnione do wyboru instytucji finansowej:

Celem wyłonienia reprezentacji osób zatrudnionych do wyboru instytucji finansowej, z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie PPK należy sporządzić regulamin wyborów określający zasady demokratycznego wyłaniania takiej reprezentacji. Regulamin należy ogłosić w sposób zwyczajowo przyjęty w danym podmiocie, ww. wybory należy udokumentować na potrzeby ewentualnej kontroli.

Krok 3 – Wybierz instytucję finansową do zawarcia umowy o zarządzanie PPK:

1. Należy wybrać instytucję finansową, z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie PPK. Wyboru tego należy dokonać spośród funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych , funduszy emerytalnych zarządzanych przez powszechne towarzystwo emerytalne albo pracownicze towarzystwo emerytalne, zakładów ubezpieczeń.
2. Wybór ten powinien zostać dokonany w szczególności na podstawie ocen proponowanych przez instytucje finansowe warunków zarządzania środkami gromadzonymi w PPK, ich efektywności w zarządzaniu aktywami, posiadanego przez nie doświadczenia w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi, emerytalnymi.

Krok 4 – Dopełnij obowiązku informacyjnego:

1. Przed zawarciem umowy o prowadzenie PPK podmiot zatrudniający powinien poinformować osoby zatrudnione o warunkach uczestnictwa w PPK, o obowiązkach i uprawnieniach podmiotu zatrudniającego oraz osoby zatrudnionej
związanych z uczestnictwem w PPK. Należy również poinformować o możliwości złożenia deklaracji rezygnacji z PPK, o możliwości przystąpienia do PPK osób pomiędzy 56. a 70. rokiem życia itd.
2. Można przekazać to w formie przygotowanej wcześniej ulotki lub w inny przyjęty sposób u danego pracodawcy. Należy udokumentować zapoznanie się przez osoby zatrudnione z ww. informacjami.

Krok 5 – Zawrzyj umowę o zarządzanie PPK:

1. Po dokonaniu wyboru instytucji finansowej, która będzie zarządzała PPK, należy zawrzeć umowę o zarządzanie PPK. Stronami tej umowy są podmiot zatrudniający i wybrana instytucja finansowa.
2. Podmiot zatrudniający powinien zawrzeć umowę o zarządzanie PPK nie później niż na 10 dni roboczych przed dniem, w którym w stosunku do pierwszej osoby zatrudnionej jest obowiązany zawrzeć umowę o prowadzenie PPK.

Krok 6 – Zawrzyj umowę o prowadzenie PPK:

1. Po zawarciu umowy o zarządzanie PPK podmiot zatrudniający powinien zawrzeć umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych.
2. Podmiot zatrudniający jest zobowiązany zawrzeć umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz każdej osoby zatrudnionej, która nie ukończyła 55 lat. W przypadku osób zatrudnionych, które ukończyły 55. rok życia i nie ukończyły 70. roku życia, podmiot zatrudniający będzie zobowiązany zawrzeć umowę o prowadzenie PPK tylko wówczas, jeśli osoby te złożą wniosek o zapisanie ich do PPK.
3. Podmiot zatrudniający nie zawiera umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej, która złożyła temu podmiotowi deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. Deklaracja powinna mieć formę
pisemną i zawierać dane dotyczące podmiotu zatrudniającego i uczestnika PPK oraz oświadczenie uczestnika PPK o posiadaniu przez niego wiedzy o konsekwencjach jej złożenia.

Terminy dla podmiotów objętych ustawą o PPK od 01.01.2021:
Termin na podpisanie umowy o zarządzanie PPK: Najpóźniej do 23 kwietnia 2021r.
Termin do zawarcia umowy o prowadzenie PPK: Najpóźniej do 10 maja 2021r.

Aby obliczyć, kiedy należy dokonać pierwszej wpłaty, należy wziąć pod uwagę termin wypłacenia uczestnikowi pierwszego wynagrodzenia po podpisaniu umowy o prowadzenie:
1) jeśli w tym samym miesiącu, to wpłatę należy uiścić w terminie od 1 do 15 dnia kolejnego miesiąca.

2) jeśli w kolejnym miesiącu, to wpłaty należy dokonać w terminie od dnia obliczenia i pobrania wpłaty maksymalnie do 15 dnia następnego miesiąca.

Podstawa prawna:
•ustawa z 4.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych;
•art. 30 ust. 4 ustawy z 23.05.1991 r. o związkach zawodowych;
•art. 112 i 114 ustawy z 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny.

2020-12-11T14:03:35+01:00