Praca zdalna – przychód pracownika

Wydanie przez pracodawcę polecenia pracy zdalnej jego pracownikom wiąże się z obowiązkiem zapewnienia narzędzi i materiałów potrzebnych do wykonywania tej pracy.

Nasuwa się więc pytanie, czy w takiej sytuacji po stronie pracownika powstaje przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym osób fizycznych?

Zacznijmy od tego, że sposób w jaki obowiązek ten zostanie spełniony jest bez znaczenia – czy w formie rzeczowej czy poprzez wypłatę świadczenia/ekwiwalentu za używanie własnych materiałów i narzędzi. 

W przypadku, gdy pracodawca wypłaca nam świadczenie, “w rekompensacie” za korzystanie z prywatnych narzędzi, to jest ono wolne od podatku dochodowego. Co istotne, kwota ekwiwalentu powinna stanowić równowartość wydatków poniesionych przez pracownika i musi zachodzić racjonalny związek pomiędzy kwotą wypłaconą a wartością używanych przez pracownika narzędzi. Wypłata zbyt wysokiej kwoty może zostać podważona przez organy podatkowe. Urząd Skarbowy może uznać, że pracodawca wykorzystuje możliwość wypłacenia wolnego od podatku ekwiwalentu w celu wypłacenia pracownikowi formy wynagrodzenia.

W takim razie, czy pracownik korzystający ze sprzętu zakupionego przez pracodawcę, uzyska z tego tytułu przychód podatkowy? 

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie przewiduje takiej sytuacji, dlatego tak długo jak pracownik wykorzystuje sprzęt w celach służbowych, to po jego stronie nie powstaje przychód podatkowy. 

Uznaje się, że sprzęt ten został przekazany pracownikowi w celu realizowania jego obowiązków podczas pracy zdalnej, co leży bowiem w interesie pracodawcy i służy prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. 

W myśl interpretacji wydanej przez Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 8 lipca 2014 r., za przychód pracownika można uznać tylko świadczenia, które zostały spełnione w jego interesie (nie pracodawcy) i jemu przyniosły korzyść (nie pracodawcy) oraz takie świadczenia, z których pracownik skorzystał w pełni dobrowolnie.

2021-06-21T13:08:24+02:00