Odroczono wprowadzenie ulgi na złe długi w PIT – założenia tarczy 3.0

Tarcza 3.0 odroczyła termin wejścia w życie stosowania ulgi na złe długi w PIT dla dłużników. Co się dokładnie zmienia?

W okresach rozliczeniowych w 2020 roku, podatnicy, którzy nie uregulowali swojego zobowiązania przez 90 dni po upływie terminu zapłaty, nie są zobowiązani do zwiększenia dochodu w zaliczce PIT.

Warunkiem tego ustępstwa jest spełnienie następujących warunków łącznie:

  • podatnik poniósł w danym okresie rozliczeniowym negatywne konsekwencje ekonomiczne w związku z COVID-19,
  • uzyskane przez podatnika w danym okresie rozliczeniowym przychodu są niższe o co najmniej 50% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku podatkowego, a w przypadku podatnika, który rozpoczął prowadzenie działalności w 2019 roku – w stosunku do uzyskanych w tym roku średnich przychodów.

Tego drugiego warunku nie stosuje się do:

  • podatników, którzy stosowali w 2019 roku formę opodatkowania, w przypadku której nie ustala się przychodów, lub
  • którzy rozpoczęli prowadzenie działalności w o ostatnim kwartale 2019 roku i nie uzyskali w tym okresie przychodów z działalności gospodarczej, lub
  • którzy rozpoczęli działalność w 2020 roku.

Średnie miesięczne przychody to kwota stanowiąca iloraz przychodów z działalności uzyskanych w roku, w którym podatnik rozpoczął prowadzenie działalności, i liczby miesięcy, w których była prowadzona ww. działalność.

Źródło: KIDP

2020-05-19T14:19:38+02:00