Estoński CIT – co należy złożyć do Urzędu Skarbowego?

Dwa nowe formularze podatkowe zaczną obowiązywać od początku 2021 roku razem z nowymi przepisami ustawy o CIT wprowadzającymi ryczałt od dochodów spółek kapitałowych (tzw. estoński CIT).

Przepisy te przewidują m.in. konieczność funkcjonowania nowych formularzy podatkowych: zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych (ZAW-R) oraz oświadczenia o podmiotach, w których posiada prawa udziałowiec lub akcjonariusz podatnika opodatkowanego ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych (OSW-R).

Zawiadomienie ZAW-R

Na podatników, którzy chcą wybrać opodatkowanie ryczałtem (zgodnie z nowym rozdziałem 6b ustawy o CIT), nałożony został obowiązek złożenia do właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca pierwszego miesiąca pierwszego roku podatkowego, w którym ma być opodatkowany tym podatkiem – zawiadomienia ZAW-R o wyborze opodatkowania ryczałtem.

Ponadto zawiadomienie to mają obowiązek złożyć także podatnicy, którzy wybrali opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych  – jeżeli złożą przedmiotowe zawiadomienie w 2021 roku.

Oświadczenie OSW-R

Również  wspólnicy zobowiązani zostali do składania spółce będącej podatnikiem oświadczenia o posiadanych przez nich, w sposób bezpośredni i pośredni, udziałach (akcjach), ogóle praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną oraz innych prawach majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym.

Oświadczenie (na druku OSW-R) każdy wspólnik zobowiązany będzie składać spółce w terminie do końca pierwszego miesiąca każdego roku podatkowego, w którym spółka ta opodatkowana będzie ryczałtem. W przypadku zmiany stanu faktycznego obowiązek ten należy będzie wykonać w terminie 14 dni od zaistnienia tych zmian.

Spółka zobowiązana będzie do przekazania kopii otrzymanego oświadczenia na żądanie naczelnika urzędu skarbowego.

Wzory ZAW-R i OSW-R będą stosowane do dochodów osiągniętych przez podatników CIT od 1 stycznia 2021 r.

Udziałowcy zaś i akcjonariusze spółek, które wybrały opodatkowanie ryczałtem, będą w terminach wskazanych w art. 28s ust. 1 ustawy CIT składać – począwszy od 1 stycznia 2021 r. – oświadczenie podatnikom.

Wzór deklaracji w oddzielnym rozporządzeniu

Wzór deklaracji o wysokości dochodu osiągniętego przez podatników za poprzedni rok podatkowy oraz należnego zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodu spółek kapitałowych określony zostanie w osobnym rozporządzeniu (podatnik obowiązany będzie złożyć deklarację do końca trzeciego miesiąca roku podatkowego).

2020-12-22T14:39:12+01:00